Įmonių pastovi aplinkosauginė priežiūra

Dirbame su įmonėmis aplinkosauginiais klausimais visoje Lietuvoje. Mus rekomenduoja klientai kitoms įmonėms, ir tuo mes didžiuojamės. Vykdome įmonių pastovią aplinkosauginę priežiūrą, kuri apima visus paslaugas nurodytas skyriuje „Paslaugos“. Aplinkosauginės priežiūros metu sprendžiame aplinkosaugos dokumentų administravimo, ataskaitų teikimo, taršos leidimo išdavimo

Daugiau

Poveikio aplinkai vertinimas ir Leidimai

Rengiame ir teikiame derinimui atsakingoms institucijoms šiuos aplinkosauginius dokumentus: Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo (PAV) dokumentus; Paraiškas Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimams (TIPK) gauti, atnaujinti ir koreguoti; Paraiškas Taršos leidimams gauti, atnaujinti ir koreguoti; Atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo planus;

Daugiau

Paslaugos Importuotojams ir gamintojams

Importuotojų ir Gamintojų atsakomybė Alyvos Alyvų gamintojams ir importuotojams padedame: registruotis gamintojų ir importuotojų sąvade; parengti gaminių (alyvų) apskaitos vedimo tvarką; sudaryti gaminių (alyvų) sąrašą; vesti gaminių (alyvų), tiekiamų vidaus rinkai, apskaitą; rengti gaminių (alyvų) tiekimo vidaus rinkai apskaitos ataskaitą

Daugiau

Paslaugos autoservisams

Įmonėms, vykdančioms transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto veiklą padedame: vesti atliekų susidarymo apskaitą bei atsakingai institucijai teikti atliekų susidarymo metines ataskaitas per E-ASTA duomenų teikimo sistemą; rengti ir atsakingai institucijai teikti veiklos vykdytojų, vykdančių transporto priemonių techninę priežiūrą ir

Daugiau

Aplinkosauginių mokesčių apskaita

Registruojame Gamintojus ir Importuotojus gamintojų ir importuotojų sąvade; Rengiame gaminių (alyvų, transporto priemonių, elektros ir elektroninės įrangos, apmokestinamųjų gaminių) apskaitos vedimo tvarkas; Sudarome gaminių (alyvų, transporto priemonių, elektros ir elektroninės įrangos, apmokestinamųjų gaminių) sąrašus; Vedame gaminių (alyvų, transporto priemonių, elektros ir elektroninės

Daugiau

Cheminių medžiagų tvarkymas

Rengiame ir atsakingoms institucijoms teikiame  duomenų apie naudojamas fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas (F-dujos) ir ozono sluoksnį ardančias medžiagas (OAM) ataskaitas; Registruojame įrenginius, kurie naudoja fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas (F-dujos) ir ozono sluoksnį ardančias medžiagas (OAM); Rengiame saugos duomenų lapus; Vedame cheminių medžiagų

Daugiau