Paslaugos

Rengiame ir deriname su atsakingomis institucijomis šiuos aplinkosauginius dokumentus:

 • Poveikio aplinkai vertinimas (PAV);
 • Paraiškos, taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui (TIPK) gauti, rengimas, derinimas;
 • Aplinkos monitoringo programos rengimas, derinimas;
 • Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo (PAV) dokumentus;
 • Paraiškas Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimams (TIPK) gauti, atnaujinti ir koreguoti;
 • Paraiškas Taršos leidimams gauti, atnaujinti ir koreguoti;
 • Atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo planus;
 • Atliekų naudojimo ar šalinimo techninius reglamentus;
 • Aplinkos monitoringo programas;
 • Stacionariųjų taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijas, inventorizacijų ataskaitas bei laboratorinius matavimus (dirbame su licencijuotomis laboratorijomis);
 • Paraiškas pavojingųjų atliekų tvarkymo licencijoms gauti;
 • Paraiškas registruotis atliekų tvarkytojų valstybės registre;
 • Valstybinės statistinės ataskaitos Forma Nr. 1 – Vanduo pildymas;
 • Valstybinės statistinės ataskaitos Forma Nr. 2 – Atmosfera pildymas;
 • Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos vedimas, metinių ataskaitų pateikimas;
 • Mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių apskaičiavimas ir deklaracijų FR0521 pateikimas;
 • Mokesčio už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių apskaičiavimas ir deklaracijų FR0522 pateikimas;
 • Mokesčio už aplinkos teršimą apmokestinamųjų gaminių atliekomis apskaičiavimas ir deklaracijų FR0523 pateikimas;
 • Mokesčio už aplinkos teršimą apmokestinamosios pakuotės atliekomis apskaičiavimas ir deklaracijų FR0524 pateikimas;
 • Registruojame tirpiklius naudojančius įrenginius atsakingose institucijose;
 • Rengiame ir su atsakingomis institucijomis deriname tirpiklius naudojančių įrenginių apskaitos formas;
 • Registruojame Gamintojus ir Importuotojus gamintojų ir importuotojų sąvade;
 • Rengiame gaminių (alyvų, transporto priemonių, elektros ir elektroninės įrangos, apmokestinamųjų gaminių) apskaitos vedimo tvarkas;
 • Sudarome gaminių (alyvų, transporto priemonių, elektros ir elektroninės įrangos, apmokestinamųjų gaminių) sąrašus;
 • Vedame gaminių (alyvų, transporto priemonių, elektros ir elektroninės įrangos, apmokestinamųjų gaminių), tiekiamų vidaus rinkai, apskaitas;
 • Rengiame apmokestinamosios pakuotės apskaitos vedimo tvarką;
 • Sudarome apmokestinamosios pakuotės sąrašus;
 • Vedame apmokestinamosios pakuotės apskaitą;
 • Rengiame ir atsakingoms institucijoms teikiame  duomenų apie naudojamas fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas (F-dujos) ir ozono sluoksnį ardančias medžiagas (OAM) ataskaitas;
 • Registruojame įrenginius, kurie naudoja fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas (F-dujos) ir ozono sluoksnį ardančias medžiagas (OAM);
 • Rengiame saugos duomenų lapus;
 • Vedame cheminių medžiagų ir preparatų duomenų ir informacijos apskaitos suvestines;
 • Rengiame ir teikiame atsakingai institucijai duomenų ir informacijos apie chemines medžiagas ir preparatus metines ataskaitas;
 • Kitus dokumentus;