Poveikio aplinkai vertinimas ir Leidimai

Rengiame ir teikiame derinimui atsakingoms institucijoms šiuos aplinkosauginius dokumentus:

  • Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo (PAV) dokumentus;
  • Paraiškas Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimams (TIPK) gauti, atnaujinti ir koreguoti;
  • Paraiškas Taršos leidimams gauti, atnaujinti ir koreguoti;
  • Atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo planus;
  • Atliekų naudojimo ar šalinimo techninius reglamentus;
  • Aplinkos monitoringo programas;
  • Stacionariųjų taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijas, inventorizacijų ataskaitas bei laboratorinius matavimus (bendradarbiaujame su licencijuotomis laboratorijomis);
  • Paraiškas pavojingųjų atliekų tvarkymo licencijoms gauti;
  • Paraiškas registruotis atliekų tvarkytojų valstybės registre.