Cheminių medžiagų tvarkymas

  • Rengiame ir atsakingoms institucijoms teikiame  duomenų apie naudojamas fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas (F-dujos) ir ozono sluoksnį ardančias medžiagas (OAM) ataskaitas;
  • Registruojame įrenginius, kurie naudoja fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas (F-dujos) ir ozono sluoksnį ardančias medžiagas (OAM);
  • Rengiame saugos duomenų lapus;
  • Vedame cheminių medžiagų ir preparatų duomenų ir informacijos apskaitos suvestines;
  • Teikiame atsakingai institucijai duomenų ir informacijos apie sunaudotas chemines medžiagas ir preparatus metines ataskaitas;
  • Teikiame metines ataskaitas apie narkotinių ir psichotropinių medžiagų, prekursorių naudojimą ūkinėje veikloje;
  • Konsultuojame cheminių medžiagų laikymo, ženklinimo klausimais.